SailConnect algemenevoorwaarden:


Met deze voorwaarden en regels tot deelname, willen we bereiken dat SailConnect een optimale dienstverlening kan garanderen om zo een betrouwbare en succesvolle intermediair tussen schippers/zeilmaten en opstapper/meezeiler te zijn.
Inleiding:
"SailConnect" bemiddelt tussen schippers/zeilmaten en opstappers/meezeiler. Om teleurstellingen en misverstanden te voorkomen willen wij van tevoren duidelijke spelregels met elkaar af spreken.
Inschrijving & aanmelding:
Aanmelding vindt plaats door het invullen, ondertekenen en retourneren van het "Inschrijfformulier" aan SailConnect. De schipper/zeilmaat verklaart hiermee tevens dat hij kan voldoen aan de onderstaande voorwaarden. De inschrijving bij SailConnect is kosteloos voor degene die diensten aan SailConnect levert.
Deelneming:
Diegene die(hierna schipper/zeilmaat genoemd) ingeschreven wil worden bij SailConnect met als doel, zeiltochten te maken met opstappers/meezeilers in ruil voor een vergoeding van SailConnect, wordt deelnemer nadat het volledige inschrijfformulier is ondertekend en ontvangen door SailConnect. Deelname bij SailConnect heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Voorwaarden deelneming:
" De schipper garandeert dat het schip in goede staat van onderhoud verkeert.
" De schipper garandeert dat het schip volledig is uitgerust en gereed is voor zeiltochten in het op het inschrijvingsformulier aan gegeven vaargebied.
" De schipper is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van alle wettelijk verplichte documenten voor bemanning, het schip en navigatie middelen/kaarten behorende bij het vaargebied.
" De schipper/zeilmaat garandeert dat alle benodigde veiligheidsuitrustingen aan boord aanwezig zijn, dat deze op de juiste wijze worden onderhouden en zorgt er voor dat de bemanning/opstappers weten waar deze zijn opgeborgen en weten hoe en wanneer deze gebruikt worden.
" De veiligheid van het schip en zijn opvarenden is uitsluitend de onontkoombare verantwoordelijkheid van de schipper.
" De schipper verklaart voorts dat hij/zij en zijn/haar eigen bemanning geheel voor eigen rekening en risico deelnemen.
" De schipper/zeilmaat zal SailConnect vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden en of schadeclaims in welke jurisdictie dan ook.
" De schipper draagt de eindverantwoordelijkheid voor het besluit tot al dan niet starten of voortzetten van de zeiltocht.
" De schipper/zeilmaat garandeert d.m.v. ondertekening van het inschrijfformulier dat bij de aanvang van tochten op zee, dat hij/ zij voldoet aan de uitrusting zoals deze is opgesomd onder "Uitrusting bij het varen op zee" van de voorwaarden en regels tot deelname aan SailConnect.
" De schipper/zeilmaat garandeert/vergewist zich dat bij zeilen op zee, het schip zeewaardig en voldoende bemand is met ervaren bemanning, die lichamelijk en geestelijk in staat is eventueel slecht weer te doorstaan.
" De schipper/zeilmaat gaat akkoord met de voorwaarden en regels, indien deelname plaatsvindt aan evenementen en acties van SailConnect.

De bepalingen van de inschrijfvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.
Aansprakelijkheid:
SailConnect is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, waaronder begrepen schade aan het schip, aan opvarenden en/of derden en/of aan boord zijnde goederen, waaronder voorts begrepen schade die direct of indirect in verband met de deelname aan het evenement ontstaat en/of hieruit zou kunnen voortvloeien, terwijl ook geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van schade wordt aanvaard.
" Iedere schipper/zeilmaat heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ter vrijwaring van schade aan het schip, de bemanning en zichzelf.
Uitrusting bij het varen op zee:
" De schipper/zeilmaat verwittigt zich ervan voor aanvang van de reis dat iedere opvarende beschikt over een geldig paspoort of ID-card.
" Voor zeezeilen naar het buitenland is de schipper verantwoordelijk voor een International Certificaat van Pleziervaartuigen(ICP) en of International Certificaat of Competentie (ICC), BTW verklaring schip; Bemanningslijst; Medische attesten (bijvoorbeeld diabetici). Indien de schipper/eigenaar twijfelt, dient hij hierover advies in te winnen bij SailConnect.
" Navigatie/ apparatuur- actuele kaarten voor het betreffende gebied; lichtenlijsten en navigatiemiddelen; GPS; echolood; snelheids en afstandsmeter; kompas (gecompenseerd); reserve of handpeil kompas; marifoon met 25 watt zendvermogen en een luidspreker in de kuip (eventueel een tweede zend/ ontvanghoorn in de kuip); marifoon noodantenne met bedrading; radio ontvanger met LW+MW+FM t.b.v. ontvangst weerberichten.
" Dek veiligheidsuitrusting; boeganker & hekanker met voorloop en tros; zeeanker met lijn; goedgekeurde radarreflector; misthoorn; navigatielichten en noodnavigatieverlichting; waterdichte zaklamp; noodhelmstok; putsen inhoud 9ltr (twee stuks) voorzien van een goed sterke lijn; brandblussers recent gekeurd; EHBO uitrusting; zacht houten tapse pluggen voor alle huiddoorvoeren; lenspomp twee stuks, waarvan een te bedienen in gesloten kajuit; veiligheidsbanden; voor elk der opvarenden een zelfopblazend reddingsvest met fluitje en ge´ntegreerde veiligheidsgordel met vanglijn; voldoende reddingsboeien met zelfontbrandend licht en joon; noodsignalen; drijvende werplijn van ca. 20 meter lang; sleeplijn ca. 30 meter lang; ankerbal & kegel voor aanduiding varen op de motor plus zeil, gereedschap en reserve onderdelen in de ruimste zin van het woord.
" Zeilen/ lopend want; het schip dient voldoende zeilen te hebben.

Last updated 21.2.2020